შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა დამსაქმებელი კანონით ვალდებული, რომ თანამშრომელ მამაკაცსა და ქალს გადაუხადოს მსგავსი ხელფასი, თუ ისინი ერთნაირ სამუშაოს ასრულებენ?

შედეგები
არა 6961 ხმა
დიახ 17327 ხმა
61%
დიახ
11%
დიახ, უფრო მეტიც, კერძო კომპანიები ვალდებული უნდა იყვნენ, გაასაჯაროონ ინფორმაცია სახელფასო განაკვეთების კატეგორიების შესახებ
5%
არა
9%
არა, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს კერძო კომპანიების სახელფასო პოლიტიკაში
14%
არა, არსებობს ბევრი სხვა კრიტერიუმი (განათლება, გამოცდილება, თანამდებობის სპეციფიკა და სხვა), რომლებიც უზრუნველყოფს სამართლიან ანაზღაურებას