შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა შრომის ინსპექცია?

შედეგები
არა 3048 ხმა
დიახ 21240 ხმა
60%
დიახ
14%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მონიტორინგის განხორციელების უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს
13%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ დასაქმებულთა ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების კონტროლის უფლებამოსილებით.
13%
არა

შრომის ინსპექცია – სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მონიტორინგს უწევს შრომითი კანონმდებლობის დაცვას და საჭიროების შემთხვევაში სანქციების გატარებას. შრომითი კანონმდებლობის დაცვაში იგულისხმება შრომის პირობების კონტროლი, შრომითი ხელშეკრულებების შრომის კოდექსთან შესაბამისობის შემოწმება,  შრომითი დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა და ა.შ. საქართველოში მოქმედებს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომლის ფუნქციებიც ძირითადად მონიტორინგითა და რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება  და მას სანქციების დაწესების უფლება არ აქვს.