შეკითხვა:

უნდა სარგებლობდნენ თუ არა სექსუალური უმცირესობები სხვა პირების მსგავსად, საჯარო ადგილებში შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით?

შედეგები
არა 5225 ხმა
დიახ 19063 ხმა
51%
დიახ
18%
დიახ, გარდა იმ ადგილების სიახლოვეს, სადაც მდებარეობს არასრულწლოვანთა სასწავლო ან/და რელიგიური დაწესებულებები;
9%
დიახ, მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ იზოლირებულ ადგილებში
22%
არა

საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლისა და  „შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ“ კანონის მიხედვით ყველას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან სამხედრო ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, უფლება აქვთ წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბონ საჯაროდ და უიარაღოდ როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ.