შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა საშუალო სკოლებში სექსუალური განათლების შესახებ საგნის არსებობას?

შედეგები
არა 7073 ხმა
დიახ 17215 ხმა
71%
დიახ
29%
არა

ზოგადი განათლება სკოლებში იყოფა სამ საფეხურად: დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებად. დაწყებითი საფეხური გულისხმობს 1-6 კლასებს, საბაზო – 7-9 კლასებს, ხოლო საშუალო – 10-12 კლასებს.