შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობას?

შედეგები
არა 15635 ხმა
დიახ 8653 ხმა
21%
დიახ, მხოლოდ კაცებისთვის
15%
დიახ, როგორც კაცებისთვის, ისე ქალებისთვის
64%
არა

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი  18-დან 27 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე (მამრობითი სქესის), რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს სამხედრო აღრიცხვაზე  და არ აქვს სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან გათავისუფლების ან გაწვევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. გაწვევით ვადიანი სამხედრო სამსახურის გამვლელი სამხედრო სამსახურში მსახურობს 12 თვის განმავლობაში.