შეკითხვა:

აკრძალული უნდა იყოს თუ არა საჯარო სკოლებში რელიგიური ორგანიზაციების მიერ რელიგიური რიტუალების ჩატარება?

შედეგები
არა 3210 ხმა
დიახ 21078 ხმა
87%
დიახ
13%
არა

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად დაუშვებელია საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინიზაციის, პროზელიტიზმის ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისთვის გამოყენება.