შეკითხვა:

თქვენი აზრით, პროფესიული კავშირები ქვეყნის ეკონომიკას ვნებს თუ ეხმარება?

შედეგები
ვნებს 5246 ხმა
ეხმარება 9594 ხმა
39%
ეხმარება
14%
ვნებს
8%
ვნებს. მხოლოდ კერძო სექტორში დასაქმებულთა პროფესიულ კავშირებს ვუჭერ მხარს, საჯარო სამსახურში კი არა.
39%
არც ეხმარება და არც ვნებს

საქართველოს კონსტიტუციით ყველას აქვს პროფესიული კავშირის შექმნისა და მასში გაერთიანების უფლება (კანონით განსაზღვრული გამონაკლისის გარდა – თავდაცვის, შინაგან საქმეთა, საგადასახადო, სასამართლო ხელისუფლების, პროკურატურის ორგანოებში და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პროფესიული კავშირის შექმნის თავისებურებები განისაზღვრება ამ ორგანოებისა და სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით). პროფესიული კავშირი იქმნება დარგობრივი, საწარმოო, ტერიტორიული ან პროფესიული ნიშნის მიხედვით.