შეკითხვა:

უნდა გაიზარდოს თუ არა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება?

შედეგები
არა 7275 ხმა
დიახ 17013 ხმა
45%
დიახ
25%
დიახ, უფრო მეტიც, დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობაც უნდა გაიზარდოს
30%
არა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მინისტრის ბრძანებით ორსულობის, მშობიარობის ან ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ორსულობის გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში – 200 კალენდარული დღე. დახმარება გაიცემა სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ არაუმეტეს 1 000 ლარისა.